ANVIZAZ
OU LAVENIR

Nou Akonpagn

Ou Pandan Ou Proze Imobilie

Bizin plizir letap e bann expertiz kouma finans, teknik, ek ziridik pou mont enn loperasion imobilie.

Montaz-la fer dan enn periode spesifik e pou enn marse partikilie, lerla loperasion imobilie-la pou al konkretize lor enn sit ki adekwa pou proze-la. Akoz samem nou touzour kumens par etidie sit-la avan etidie marse-la.

Pandan ki promoter-la fer so reket pu gagn permi konstriksion ek marketing, kapav kumens desinn proze imobilie-la. Lerla promoter-la kapav aranz so batiman e livre-li kan li’nn respekte tou bann kondision.


GROUPE AMONE

Management Proze

 • Bizin Management proze acoz grander e konplexite proze-la. Li osi acoz bizin expertiz lezot dimounn ou enn intervansion depi kikenn ki indepandan pou kapav:
  • Manage e kontrol travay kontrakter
  • Fourni seki krontrakter-la bizin
  • Fer de sort ki developman proze-la kontinie kuma bizin gras-a bann feedback depi manager proze-la
 • Li konseyab ki kontrakter-la idantifie bann risk kan li manage proze-la, sirtou dan bann ka swivan:
  • Kan pena ase letan ouswa expertiz pou fer proze-la
  • Kan bizin expertiz teknik pandan proze-la
  • Kan bizin rod bann konpetans spesifik pou kapav asir bon deroulman proze-la, enn lexemp se kan bizin rod enn consiltan extern pou fer enn lodit ouswa enn rapor pu proze
 • Management loperasion (depi konsepsion ziska inplemantasion) inklir tou bann letap preliminer ziska complet proze-la ek li couver tou bann laspe (finans, teknik, reglemantasion, pasasion, zestion contra etc…).
 • Manager proze so responsabilite se zer proze-la san ki li rent dan travay kontrakter. So mission se ousi donn so kliyan bann konsey ki pa depann lor kontrakter.

Bann Proze ki fer dapre bezwin bann kliyan

Etan done ki marse rampli ek demann, management bann batiman biro ena enn linpak lor sirvi bann lezot tipti konpagni ek lor reveni bann investiser.
Enplis, manager dibien-la responsab pu zer depens ek investismen teknik san ki zot fer lapert lor valer bann asset kin investi.


Kan kumens enn proze imobilie

Bzn fer sondaz pu bann terin ek sit

Analiz bann demann depi kliyan dapre bann etid lor marse (lokal, rezional, ek internasional).

Fer enn resers pu rod bann terin ouswa asset kot kapav konstrir, vande, loue, ek redevlope.

Mont ek mintenir enn lalist pou bann potansiel oportinite biznes (li kapav bann individi, bann otorite lokal, noter, ek lezot exper…).

Swivi ek miz-a-zour bann dosie lor bann terin (Fichiers cadastraux).

Fer estimasion et analiz bann potansiel oportinite operasion.

Fer bann negosiasion konsernan later ek imobilie.

Evantielman, pu kapav formaliz proze-la avek lakor enn arsitek.

Fer bann demane pou bann lotorizasion administrative.Nou osi propoz

bann servis kouma:


Nou bann intervansion

Etap par etap

Etap 1

Seleksion enn dibien

Fer resers lor terin, batiman, proze;
Fer letid lor bann posibilite pu servi sa bien-la ek so leta.

Etap 2

Fer enn letid lor marse pu immobilie pour konpren bann bezwin

Realiz enn letid lor lekonomi ek demografik;
Etidie kliyantel so bann karakteristik.

Etap 3

Definir program pou developman enn propriete

Compran bann regleman dan lokalite;
Pren konte bann lotorite (Qualité Habitat, écoconstruction);
Ecrir program-la.

Etap 4

Fer kontrol pou terin ek reket pou gagn permi konstriksion

Fer lestimasion komie terin-la koute;
Signatir contra (deed of sale);
Fer aplikasion pou gagn permi konstriksion.

Etap 6

Prepar enn plan detaile pu “cash flow” pou bann investiser

Kalkil credi labank;
Rod bann investiser;
Rod bann fon pu tender.

Etap 7

Prepar bann aspe teknik proze-la

Form enn lekip teknik;
Lans bann konsiltasion pu bann lezot lenterpriz;
Fer bann etap preliminer avan kumens travay.

Etap 5

Reget bann kont avek tou bann estimasion pou bann depans ek reveni

Kalkil sif reveni;
Kalkil bann depans provizwr;
Kalkil profi.

Etap 8

Pren terin ek kumens bann travay

Fer enrezistre terin-la;
Supervise bann travay lor terin;
Fer livrezon proze-la.

Etap 1

Seleksion enn dibien

Fer resers lor terin, batiman, proze;
Fer letid lor bann posibilite pu servi sa bien-la ek so leta prezan.

Etap 2

Fer enn letid lor marse pu immobilie pour konpren bann bezwin

Realiz enn letid lor lekonomi ek demografik;
Etidie kliyantel so bann karakteristik.

Etap 3

Definir program pou developman enn propriete

Compran bann regleman dan lokalite;
Pren konte bann lotorite (Qualité Habitat, écoconstruction);
Ecrir program-la.

Etap 4

Fer kontrol pou terin ek reket pou gagn permi konstriksion

Fer lestimasion komie terin-la koute;
Signatir contra (deed of sale);
Fer aplikasion pou gagn permi konstriksion.

Etap 5

Reget bann kont avek tou bann estimasion pou bann depans ek reveni

Kalkil sif reveni;
Kalkil bann depans provizwr;
Kalkil profi.

Etap 6

Prepar enn plan detaile pu “cash flow” pou bann investiser

Kalkil credi labank;
Rod bann investiser;
Rod bann fon pu tender.

Etap 7

Prepar bann aspe teknik proze-la

Form enn lekip teknik;
Lans bann konsiltasion pu bann lezot lenterpriz;
Fer bann etap preliminer avan kumens travay.

Etap 8

Pren terin ek kumens bann travay

Fer enrezistre terin-la;
Supervise bann travay lor terin;
Fer livrezon proze-la.


KONEKTE

Nou Bann Kordone


rod nou lor map
ferm map-la